Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Tihelka

  PhDr. Karel Tihelka, CSc.


  • * 12.7.1898 Bučovice (okres Vyškov) – † 16.7.1973 Brno


  • archeolog a pedagog


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Pozořice čp. 53 (doloženo v roce 1924),
   Brno, Tivoli 59


  • vzdělání

   kněžský seminář (nedokončen),
   reálné gymnázium v Bučovicích,
   1931–1939 FF MU v Brně - archeologie a historie (promoce až v roce 1947), disertační práce Únětická kultura v bývalé zemi Moravskoslezské - 1947 titul PhDr., 1959 titul CSc.


  • dílo

   zobrazit Publikační činnost:
   - Cezavy u Blučiny ve světle archeologických výzkumů a nálezů, Brno 1957.

   - Moravský věteřovský typ II., Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 8, Nitra 1962.

   - Hort- und Einzelfunde der Úněticer Kultur und des Věteřover typus in Maehren, Fontes archaeologiae Moravicae 4, Brno 1965.

   - Velatice Culture burials at Blučina, Fontes archaeologici Pragenses, Praha 1969.


   Psal historické zápisky, antimilitaristické a pacifistické básně, které publikoval pod různými pseudonymy. Ve své tvorbě se mimo jiné věnoval méně známé vzpouře tarnowského pluku ve Fossaltě u Porto Gruara 28. října 1918.
   Nejvíce publikoval ve Vlastivědném věstníku moravském.


  • zaměstnání

   1916–1918 nejprve u praporu polních myslivců v Přemyšlu, poté pobyt na italské frontě,
   1919–1948 učitel na Bučovicku (Letnice, Milonice, Černčín, Pozořice) v Brně - na několika školách (od roku 1936) - výuka češtiny, zeměpisu, dějepisu,
   vedoucí pravěkého oddělení Moravského zemského muzea v Brně (v muzeu působil již v letech 1944–1945, vedoucí až v roce 1948),
   1952–1956 ředitel Moravského zemského muzea,
   1957–1966 zástupce ředitele v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně,
   přednášel na katedře prehistorie FF MU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   redigoval časopis Acta Musei Moraviae - společenská řada,
   člen Moravského archeologického klubu,
   člen a čestný člen Muzejního spolku,
   Německý archeologický institut v Berlíně (za člena přijat v roce 1964)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 74, hrob č. 467–468


  • poznámky

   Specializoval se na starší fázi doby bronzové (kultury únětickou a věteřovskou).

   Archeologické výzkumy:
   - Cézavy u Blučiny (1948–1961)
   - záchranný výzkum části únětického a mohylového sídliště v Brně-Černých Polích (1947–1951)
   - průzkum únětické osídlení přímo na nádvoří Moravského zemského muzea v Brně
   - věteřovské sídliště v Dolních Kounicích.


  • obrazy

   img9910.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Matrika oddaných, Vyškov (okresní národní výbor) 1920–1924"
   "Dvě výročí Karla Tihelky"
   "Dvacáté výročí úmrtí Karla Tihelky"
   "Za PhDr. Karlem Tihelkou, CSc."
   "K sedmdesátinám dr. Karla Tihelky, CSc."
   "Galerie brněnských osobností"
   "K otázce funkce jam na sídlištích únětické kultury a věteřovského typu"
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"


  • partneři

   Božena Růžena Tihelková (Nesvadbíková)
   sňatek: 24. 4. 1924, Brno (Městská rada)


  • rodiče

   Antonín Tihelka
   Marie Tihelková (Sekerková)


  • ulice

   Tivoli
   bydliště (dnes Jiráskova)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   moravská archeologie


  • autor

   MŠ, Menš


Aktualizováno: 09. 02. 2019

Karel Tihelka. Zdroj: K poznání a slávě země... Dějiny Moravského zemského muzea, Brno 2002, Moravské zemské muzeum, s. 50.