Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Kubeš

  Prof. JUDr. Vladimír Kubeš


  • * 19.7.1908 Brno-Královo Pole – † 14.11.1988 Brno


  • právní filozof a teoretik občanského práva; patřil k výrazným osobnostem mladší větve brněnské právní školy


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1949–1956 byl vězněn za "pokus o ilegální přechod hranice".
   V akademickém roce 1968/1969 se zasloužil o znovuobnovení právnické fakulty v Brně. V roce 1973 se stal internacionálním korespondentem Hans-Kelsen Institutu ve Vídni. Patří k žákům prof. Františka Weyra.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Palackého třída 16,
   Brno, Všetičkova 31


  • vzdělání

   1922–1926 reálné gymnázium v Brně,
   1926–1930 studium na PrFFF MU v Brně (1930 titul JUDr, 1934 docent, 1945 profesor v oboru občanské právo a právní filosofie na PrF MU v Brně)


  • dílo

   SAMOSTATNÉ PRÁCE:
   - Příspěvek k nauce o žalobách z bezdůvodného obohacování, Brno 1931.

   - Smlouvy proti dobrým mravům, Brno–Praha 1933.

   - Nemožnost plnění a právní norma, Brno–Praha 1938.

   - Soudcovská pomoc při smlouvách, Praha 1943.

   - Význam a potřeba práva. Brno 1946.

   - Právní filosofie XX. století, Brno 1947.

   - Filosofický základ nové ústavy, Brno 1947.

   - O novou ústavu. Praha 1948.

   - Grundfragen der Philosophie des Rechts, Wien–New York 1977.

   - Die Brünner rechtstheoretische Schule. Normative Theorie, Wien 1978, český překlad Brněnská škola právní teorie. Normativní teorie. Karolinum Praha 2003 (ve spolupráci s O. Weinbergerem).

   - Die Rechtspflicht, Wien 1981.

   - Ontologie des Rechts, Berlin 1986.

   - Theorie der Gesetzgebung und ihre Geschichte, Wien 1987.

   - Kapitoly z právní sociologie, PrF MU Brno 1991.

   - …a chtěl bych to všechno znovu, PrF MU Brno 1994.

   - Dějiny myšlení o státu a právu ve 20. století se zřetelem k Moravě a zvláště Brnu. I. a II. díl, PrF MU Brno 1995.


   ČLÁNKY A STATĚ PUBLIKOVANÉ V ODBORNÝCH ČASOPISECH:
   - Kondikce jako žaloby z bezdůvodného obohacení v Klangově Komentáři, Všehrd XIII, 1931/32, s. 177–187.

   - Několik poznámek k superrevizní osnově všeobecného zákoníka občanského. Příspěvek k studiu přirozených zásad právních ve smyslu paragrafu 7 obč. zák. r. 1811, Časopis pro právní a státní vědu XV, 1932, s. 210–231.

   - Zákon a rozhodnutí. Časopis pro právní a státní vědu XVI, 1933, s. 56–79.

   - Přirozené zásady právní a dobré mravy v obecném zákoníku občanském. In. Randův Jubilejní památník, Praha 1934, s. 394–401.

   - Positivní právo sekundární v občanských zákonících moderních států. Časopis pro právní a státní vědu XVII, 1934, s. 314–323.

   - Promlčení syndikátního nároku se zvláštním zřetelem k právu platnému na Slovensku. Právník 74, 1935, s. 300–315.

   - Čirá nauka právní a věda soukromého práva. K padesátinám prof. Dr. Jaromíra Sedláčka. Časopis pro právní a státní vědu XVIII, 1935, s. 289–299.

   - Reforma právnického studia. Časopis pro právní a státní vědu XVIII, 1935, s. 583–596.

   - Norma v právní vědě, Sociologická revue VII, 1936, s. 179–187.

   - Vládní návrh občanského zákoníka. Všehrd XVIII, 1936/37, s. 321–332.

   - Filosofický základ a celková výstavba obč. zák. z roku 1811 a vládního návrhu obč. zák. In. Vědecká ročenka Právnické fakulty MU Brno XIV, 1936/37, s. 37–64.

   - Prof. JUDr. Jan Krčmář jako stoupenec čisté nauky právní. In. Soubor článků o osobnosti a díle prof. JUDr. Jana Krčmáře, vydaný u příležitosti jeho 60. narozenin. Praha 1939, s. 65–70.

   - Le project du nouveau code civil en Tchécoslovaquie (la structure et les idées générales), Bulletin du droit tchécoslovaque, Praha 1937, s. 107–135.

   - Počáteční nemožnost plnění. In. Rouček-Sedláček: Komentáře k obecnému zákoníku občanskému IV, 1937, s. 112–117.

   - Smlouvy contra legem a contra bonos mores. In. Rouček-Sedláček: Komentáře k obecnému zákoníku občanskému IV, 1937, s. 122–161.

   - Smlouva kupní. Rouček-Sedláček: Komentáře k obecnému zákoníku občanskému IV, 1937, s. 725–845.

   - Plnění k nedovolenému účelu. Rouček-Sedláček: Komentáře k obecnému zákoníku občanskému V, 1938, s. 375–384.

   - Následná náhodná nemožnost plnění. Rouček-Sedláček: Komentáře k obecnému zákoníku občanskému V, 1938, s. 396–415.

   - O náhradě škody. Rouček-Sedláček: Komentáře k obecnému zákoníku občanskému V, 1938, s. 947–996.

   - Vědecká osobnost Františka Weyra. Všehrd XX, 1938/39, s. 157–159.

   - Co bude s občanským zákoníkem? Všehrd XX, 1938/39, s. 53–55.

   - Nové veřejné knihy – knihy dálniční? Všehrd XX, 1938/39, s. 185–190.

   - Obecné pojmy nauky o nemožnosti plnění. K problematice právních pojmů systematických. In. Sborník prací k poctě 60. narozenin Františka Weyra, Praha 1939, s. 157–167.

   - Mimořádné poměry a platnost smlouvy. In. Sborník prací k poctě 60. narozenin Jaroslava Kallaba, Praha 1939, s. 171–186.

   - Odpovědnost Protektorátu Čechy a Morava za závazky bývalého československého státu. Časopis pro právní a státní vědu XXIII, 1940, s. 73–90.

   - Dočasná změna některých ustanovení občanského práva podle vládního nařízení č. 44/1940 Sb., Všehrd XXI, 1940, s. 1–17, 129–136.

   - Přerušení soudního řízení ve sporech. Všehrd XXI, 1940, s. 289–296.

   - Významná rozhodnutí soudní. Všehrd XXI, 1940, s. 270–274.

   - Ještě k problému nedostižnosti plnění a doložky rebus sic stantibus. Všehrd XXI, 1940, s. 161–164.

   - K otázce vlivu válečných událostí na smlouvy soukromé. Právní praxe V., 1940/41, s. 1–16.

   - Platnost kartelových úmluv po státoprávních změnách. Právní praxe V., 1940/41, s. 217–228.

   - Ještě ke sporu o vlivu válečných poměrů na smlouvy soukromé. Právní praxe V., 1940/41, s. 181–184.

   - O takzvané podstatě práva. Časopis pro právní a státní vědu XXIV, 1941, s. 14–48.

   - Válečná doložka a jiné doložky o odstoupení od smlouvy. Časopis pro právní a státní vědu XXIV, 1941, s. 191–200.

   - Postavení a úkoly soudce v mimořádných dobách. Brázda IV, 1941, s. 542–544.

   - Právní postavení smluvníků před udělením úředního souhlasu při zcizení a propachtování nemovitostí. Právní praxe VII, 1943, s. 33–41.

   - Zrušení a změna smlouvy při soudcovské pomoci smluvní. Právní praxe VII, 1943, s. 193–199.

   - Transcendentální filosofie a Jaromír Sedláček. Právní obzor XXVIII–XXIX, 1945/46, s. 68–72.

   - Jaromír Sedláček. Naše věda XXIV, 1946, s. 300–309.

   - Moc soudní a nová ústava. Právní praxe XI, 1947, s. 161–165.

   - Sedmdesátiny Jana Krčmáře. Časopis pro právní a státní vědu XXIX, 1948, s. 31–34.

   - Úkoly právní filosofie. právník CVIII, 1969, s. 140–150.

   - Die philosophischen Grundlagen der Brünner Rechts-und Wirtschaftswissenschaftlichen Schule. In. Universitas Brunnensis, 1969, s. 345–354.

   - Bürgerliches Recht und Handelsrecht. In. Universitas Brunnensis, 1969, 364–367.

   - Strafrecht und Strafverfahren. In. Universitas Brunnensis, 1969, s. 367–368.

   - Das Völkerrecht. Universitas Brunnensis, 1969, s. 371–373.

   - Právní vědy a dnešek. K problematice filozofického základu, SPFFBU 1969, B 16, s. 95–106.

   - Právní sociologie a právní filozofie, SPFFBU 1970, B 17, s. 96–106.

   - Reine Rechtslehre und kritische Ontologie in der Tschechoslowakei. In. Österreichische Zeitung für Öffentliches Recht, 25/1974, s. 305–331.

   - Die heutige Sendung der Rechtsphilosphie. In. Österreichische Juristen-Zeitung 30/1975, s. 600–605.

   - Rechtsontologie und ihre Beziehungen zur Struktur des Rechts. In. Mokre, J., Weinberger, O. (red.): Rechtsphilosophie und Gesetzgebung. Wien–New York 1976, s. 44–65.

   - Die Logik im rechtlichen Gebiet. In. Österreichische Zeitung für Öffentliches Recht, 27/1976, s. 271–286.

   - Bemerkungen zu den Ideen der Gleichheit und Freiheit. In. Equality and Freedom. International and Komparative Jurisprudence, Vol.II., ed. Grey Dorsey, New York–Leiden 1977, s. 627–634.

   - Základní normy socialistických organizací. In. Institut československého výboru pro vědecké řízení, 1974, s. 163–172

   - Grundstruktur des ABGB und des tschechoslowakischen Bürgerlichen Gesetzbuches an Hand praktischer Beispiele. In. Österreichische Juristen-Zeitung 32/1977, s. 147–152.

   - Reine Rechtslehre in der Tschechoslowakei. In. Der Einfluss der Reinen Rechtslehre auf die Rechtstheorie in verschiedenen Ländern. Schriftenreihe des Hans Kelsen Institutes, sv. 2, Sien 1978, s. 137–149.

   - Einführung in die Rechtsphilosophie. Grundlagen des Rechts von Heinrich Henkel. Österreichische Zeitung für Öffentliches Recht, 29/1978, s. 95–101.

   - Das Recht und die Zukunft der Gesellschaft. ARSP, Beiheft Neue Folge, Nr. 11/1979, s. 1–25.

   - Jurisprudenz und Ethik. ARSP, ARSP, Beiheft Neue Folge, Nr. 13/1079, s. 165–180.

   - Das moderne Naturrecht und der Versuch um die rationale Bewältigung der rechtlich-volitiven Sphäre. Juristische Blätter 102, 1980, s. 57–62.

   - Das neueste Werk Hans Kelsens über die allgemeine Theorie der Normen un die Zukunft der Reinen Rechtslehre. Österreichische Zeitung für Öffentliches Recht, 31/1980, s. 57–62.

   - Freiheit des Willens, Sollen und Sein im Rechtlichen. In. Rechtstheorie II, 1980, s. 201–207.

   - Demokratie und Rechtssystem in philosophischer Sicht. In. Krawietz, W. (red.): Ideologiekritik und Demokratietheorie bei Hans Kelsen. Rechtstheorie, Beiheft 4/1982, s. 159–183.

   - Rechtstheorie und Rechtsphilosophie. In. Rechtstheorie XIII, 1982, s. 207–225.

   - Schichtenontologie, Non-Kognitivismus und meine rechtsphilosophische Auffasung. In. Rechtstheorie XV/1984, s. 57–68.

   - Die Rechtsnorm. In. Krawietz, W. (red.): Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65 Geburstag. Berlin 1984, s. 407–420.

   - Die Illusion der Gerechtigkeit. In. Rechtstheorie XVII, 1986, s. 147–170.

   - Das Naturrecht und die Reine Rechtslehre in neuer Auffasung. In. Weinberger, O. Krawietz, W. (ed.) Reine Rechtslehre im Spiegel ihrer Fortsetzer und Kritiker. Wien–New York 1988, s. 279–298.


  • zaměstnání

   1930–1931 soudní čekatel u Krajského soudu v Brně,
   1931–1945 Moravsko-slezská finanční prokuratura v Brně,
   1945–1948 profesor občanského práva a právní filozofie na PrF MU v Brně, 1947–1948 děkan,
   1949–1956 vězněn,
   1958–1966 dělnické profese na stavbách Průmyslového stavitelství a také jako podnikový právník,
   1967–1968 vědecký pracovník Generálního ředitelství Průmyslového stavitelství v Brně,
   1968–1969 profesor právní filozofie a občanského práva na PrFFF MU v Brně,
   1971 odchod do předčasného důchodu,
   1976–1981 hostující profesor právní filosofie na PrF ve Vídni

  • politická orientace

   K 231


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 3c, hrob 24–25


  • poznámky

   (podklady k této osobnosti připravila paní Tatiana Machalová, děkujeme)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Popek
   spolupráce na návrhu zákona, který zaváděl krevní zkoušky na alkohol v krvi František Weyr
   profesor


  • partneři

   Johanna Kubešová (Okenfusová)
   sňatek: 14. 7. 1934, Brno (městská rada)
   (první manželka, manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 23. 4. 1940)
   Eva Kubešová (Kubová)
   (druhá manželka)


  • děti

   Eva Ungerová (Kubešová)


  • rodiče

   Vladimír Kubeš (Holub)
   Irma Kubešová (Perschová)


  • sourozenci

   Zdeněk Kubeš


  • ulice

   Všetičkova
   bydliště Palackého třída
   bydliště doložené v roce 1934


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 13. 05. 2018