Internetová encyklopedie dějin Brna

2014: Bytový dům Vídeňská, III. etapa

Bytový dům Vídeňská, III. etapa


 • archeologické lokality

  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  676/1, 678/1 a 679


 • rok / datum výzkumu

  2014

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  Třetí etapa záchranného archeologického výzkumu při výstavbě Bytového domu na ulici Vídeňské probíhala s přestávkami v období od 12. 5. do 15. 7. 2014.
  V návaznosti na předešlé výzkumy bylo opět zachyceno mladopaleolitické osídlení. Jeho relativně malá intenzita byla dána především skutečností, že velkou část plochy zaujímal pravěký hliník kultury s moravskou malovanou keramikou, který toto osídlení markantně narušil.
  Nejvýraznější aktivitou je pokračující hřbitov z 11.-12. století. V součtu s předešlými výzkumy zde bylo odkryto již minimálně 545 pohřbů. Hroby byly orientovány ve shodě se sakrální stavbou, tj. ZJZ-VSV a dodržovaly řadové uspořádání, v mladším období je pozorovatelný nárůst pohřbů v okolí rotundy. Nejčastějšími artefakty nalézanými v hrobech jsou esovité záušnice, mince, kroužky z barevného kovu, skleněné i polodrahokamové korálky, skleněné i kovové prsteny, drobné kovové jehličky a ojediněle i železné nožíky. V obecném pohledu je hrobový inventář spíše chudý, což lze pokládat za vliv pokročilé christianizace. Nekropole při ulici Vídeňské je prozatím největším raně středověkým hřbitovem na území města Brna.
  Hřbitov zaniká nejpozději ve 13. století, kdy se v tomto prostoru rozvíjí předměstská zástavba. Mezi novověkými aktivitami zaujme především několik pohřbů domácích zvířat (5-6 koster skotu, ovce/koza). Lze předpokládat, že se jedná o zvířata uhynulá, která nemohla být dále zpracována. U všech pohřbů je patrná snaha úsporného kopání jam, kdy skelety jednotlivých jedinců jsou velmi pečlivě v jamách uloženy tak, aby zaujímaly co nejmenší prostor. Výjimkou je pohřeb husy, který byl uložen uprostřed relativně prostorné jámy, což by mohlo odkazovat spíše k nějakému lidovému zvyku.


 • kultury

  paleolit mladší (40 000 – 11 000 př.Kr.)
  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )
  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s.


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • archeologické výzkumy

  2012-2013 Bytový dům Vídeňská, II. etapa
  2009 Bytový dům Vídeňská, I. etapa


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 20. 12. 2016