Internetová encyklopedie dějin Brna

2011: Vídeňská-Polní horkovod

Vídeňská-Polní horkovod


 • archeologické lokality

  Polní
  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  433/1, 641/1, 640/8, 640/17

 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  2011

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  25/11, 2012, Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu Stavba SO 06 prodloužení horkovodu a SO 15 přípojka horkovodu pro SO 01 "Obytný soubor Brno, Vídeňská, domy A+B", Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V měsících srpnu až říjnu proběhl záchranný archeologický výzkum při prodloužení horkovodu a budování jeho přípojek na ulici Polní a Vídeňské, který výrazně přispěl k doplnění informací o osídlení daného prostoru od pravěku po dnešek.
  Při jižní straně ulice Polní bylo zachyceno osídlení již z období paleolitu, které snad můžeme vztáhnout k již zjištěnému osídlení při západní straně ulice Vídeňské, i v areálu nemocnice Milosrdných bratří. Některé situace naznačují osídlení v období neolitu, případně eneolitu. K zajímavým nálezům lze řadit část eneolitické nádoby s žárovým pohřbem, který byl ovšem z větší části zničen mechanizací. Ojedinělé keramické zlomky by snad mohly poukazovat i na osídlení v době bronzové, případně halštatské, které jsou známy z blízkého okolí. Několika objekty bylo doloženo i očekávané mladohradištní osídlení, včetně jedné vtesané pece. Období novověku reprezentuje zděná konstrukce, pravděpodobně odpadní jímka.
  Ve výkopu při ulici Vídeňské se podařilo po domluvě s investorem provést předstihový plošný výzkum. V sondě dlouhé přibližně 21 m a široké 0,9 m bylo zachyceno výrazné paleolitické osídlení. Kromě početné kolekce kamenné štípané industrie se podařilo vyzvednout i několik zvířecích kostí, např. čelist mladého mamuta. Následovalo až osídlení z období neolitu, přesněji kultury s moravskou malovanou keramikou. Odkrýt se podařilo i tři silně narušené hroby, které náleží již v minulosti zjištěnému mladohradištnímu pohřebišti. Novověké, možná dokonce novodobé osídlení reprezentují jámy s množstvím lidských kostí, které zde byly bezpochyby "uklizeny" po narušené zmíněného raně středověkého pohřebiště.


 • kultury

  eneolit neurčený (4 400 - 2 200/2 000 př. Kr.)
  doba bronzová neurčená
  raný středověk (550 – 1200)
  paleolit mladší (40 000 – 11 000 př.Kr.)
  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  dočasně depozitář Archaia Brno o.p.s., inv. č. A058/2011-0101-01 až A058/2011-0175-03


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 20. 04. 2014