Internetová encyklopedie dějin Brna

2009: Bytový dům Vídeňská, I. etapa

Bytový dům Vídeňská, I. etapa


 • archeologické lokality

  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  640/8, 650, 651/1, 652/1, 678

 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  2009

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  24/10, 2010, Nálezová zpráva o provedení záchranného archeologického výzkumu " Bytový dům - Vídeňská, I. etapa, Brno", Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V měsících červnu až srpnu 2009 proběhl předstihový záchranný archeologický výzkum na východním svahu Červeného kopce při ulici Vídeňské.
  Jeden z největších plošných výzkumů v tomto prostoru proběhl v měsících červnu až srpnu 2009 na východním svahu Červeného kopce, spadajícím k Vídeňské ulici. K nejstarším zachyceným aktivitám patří osídlení ze starší doby kamenné (paleolitu). Výzkumem se podařilo zachytit pokračování lokality Brno–Štýřice III, která zde byla známa již z dřívějších výzkumů, ale především byla objevena nová lokalita Brno–Štýřice IIIa. Přesné stáří nálezů nám prozatím určuje jediné radiokarbonové datum ze staršího výzkumu K. Valocha, které činí 14 500 BP. Spíše sporadicky bylo zjištěno i osídlení pravěké (lengyelská kultura, velatická kultura). Jednoznačně nejintenzivněji byla zkoumaná lokalita využívána až v mladší době hradištní (11.-12. století). Zachyceno bylo výrobně-hospodářské sídliště s více jak 20 pyrotechnologickými zařízeními, doklady výroby skleněných šperků i zpracování barevných kovů, množství zahloubených objektů a rozsáhlý hliník. Zajímavým objevem bylo i drobné ohrazení, původně snad palisádového charakteru, i se zachyceným vstupem. Významným objevem byl i jižní okraj mladohradištního řadového pohřebiště s 48 jedinci. Zemřelí byli ukládáni do hrobových jam orientovaných západovýchodním směrem, resp. ZJZ-VSV, v poloze na zádech. Přestože výbava zemřelých již nebyla v tomto období nijak bohatá, podařilo se u několika jedinců zachytit typický ženský vlasový šperk - tzv. záušnice, ojediněle i mince.
  Zajímavým nálezem byly neanatomicky uložené kosterní ostatky ženy ve věku 30-35 let při stěně větší kruhové jámy. Nálezy získané z výplně jámy jsou natolik nesignifikantní, že je obtížné rozhodnout o jejím stáří.
  Pozdně středověkého či až novověkého stáří je nález dvou ojedinělých kostrových hrobů. Hypoteticky bychom je mohli spojit s nedalekým hřbitovem kolem kostela sv. Václava, který stával na rohu ulice Vídeňské a Vojtovy. Mohlo by se jednat o jedince, kteří nemohli být pohřbeni v samotném areálu hřbitova, tedy ve "svaté" půdě, ale byli pohřbeni alespoň v jeho blízkosti.
  Z období pozdního středověku, spíše až období novověku bylo zachyceno několik zahloubených sklípků s lochy. Některé aktivity souvisely i se zcela novodobou zahrádkářskou činností.


 • kultury

  paleolit mladší (40 000 – 11 000 př.Kr.)
  kultura s moravskou malovanou keramikou I (4 800 - 4 000 př. Kr.)
  kultura s moravskou malovanou keramikou II (4 000 - 3 700 př. Kr.)
  doba bronzová mladší - pozdní
  doba mladohradištní (950 – 1 100 )
  středověk - novověk


 • materiál / uložení

  dočasně depozitářArchaia Brno o.p.s., inv. č. A018/2009-0105-001 až A018/2009-2328-001


 • ulice

  Vídeňská


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura


 • archeologické výzkumy

  2014 Bytový dům Vídeňská, III. etapa


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 25. 03. 2014