Internetová encyklopedie dějin Brna

1990, 1992: Františkánská - klášter

Františkánská - klášter


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • katastr

  Brno-město


 • rok / datum výzkumu

  1990, 1992


 • nálezová zpráva

  1/90, Archiv Muzea města Brna


 • popis

  V rámci přestavby františkánského kláštera byly v roce 1990 sledovány sondy kopané pro potřeby geologického a statického průzkumu jak uvnitř objektu (ambit a přilehlé prostory), tak na ploše hospodářského dvora. Pod klášterními budovami, které pocházejí ze 2. poloviny 17. století, jsou v hloubce 2-3 m pod dnešním terénem zachovány objekty i kulturní vrstvy raného i vrcholného středověku. Ze zkoumaných objektů byla identifikována část pece na vápno s vrcholně středověkým zásypem (pod ambitem), část zahloubeného objektu s keramikou 14. století (ve dvoře) a tři odpadní jímky různého stáří (jedna z 1. pol. 13. století, dvě ze 13.-14. století).
  Zdivo sklepních prostor částečně využívá původní středověké kamenné zástavby, ale vzhledem k jeho sanaci vrstvou řídkého betonu nebyla bez zásahů do zdiva možná orientace ve stavebních fázích. Dále výzkum odkryl část zasypaného sklepního prostoru datovaného předběžně do 18. století, stejně jako klenutý kanálek přivádějící snad vodu do předpokládané cisterny (doložena v pramenech).
  Další etapa výzkumu v prostoru hospodářského dvora v (duben - červen 1992) zachytila zahloubený objekt s pecí z období počátků města (horizont 12./13. století). Z profilu jedné ze šachtic (č. 4) v prostoru dvora byla vyzvednuta tuhová zásobnice (rekonstruována). V objektu 10 interpretovaném jako smetiště se nacházela kostra prasete.
  V září 1990 bylo v prostoru dvora františkánského kláštera a přilehlého římského náměstí provedeno Geofyzikou s.p. Brno (Hašek - Záhora) geofyzikální měření.


 • kultury

  vrcholný středověk (1 200 – 1 400 )
  novověk (1 500 - současnost)


 • městská část

  Brno-střed


 • stavby

  Konvent kláštera františkánů
  Františkánská 2-4/501


 • autor

  Vachůt


Aktualizováno: 09. 02. 2014