Internetová encyklopedie dějin Brna

2002-2005: Polní 3 - areál nemocnice Milosrdných bratří

Polní 3 - areál nemocnice Milosrdných bratří


 • archeologické lokality

  Polní
  Vídeňská


 • typ výzkumu

  záchranný výzkum


 • číslo parcely

  430, 431, 432/2, 421, 424

 • katastr

  Štýřice


 • rok / datum výzkumu

  2002-2005

 • instituce

  Archaia Brno o.p.s.


 • nálezová zpráva

  01/06, 2006, Areál nemocnice Milosrdných bratří, Archiv Archaia Brno o.p.s.


 • popis

  V letech 2002-2005 proběhl ve dvou navazujících etapách plošně nejrozsáhlejší výzkum na staveništi pavilonu akutní medicíny východně od konventu a severně od nemocnice, jenž doložil výrazně polykulturní osídlení dané lokality.
  Lokalita se nachází na sprašové návěji, mírně se svažující k severu a v severní části stavební jámy prudce spadající do inundace Svratky. Nejstarší osídlení spadá do období počátku mladšího a pozdního paleolitu. Kromě štípané kamenné industrie byly nalezeny také fragmenty zvířecích kostí a mamutí stolička. V neolitu byla lokalita osídlena lidem kultury s lineární keramikou a kultury s moravskou malovanou keramikou. Zachyceno bylo i osídlení z doby halštatské. Následovalo až raně středověké a vrcholně středověké osídlení. Nejzávažnějším objevem je středohradištní pohřebiště z 9. století. Převážně dětské hroby byly vybaveny bronzovými náušnicemi, noži, skleněnými gombíky a náhrdelníkem. Z období mladohradištního a z 1. poloviny 13. století jsou vedle zásobnic a sídlištních objektů zajímavé především pozůstatky několika pecí.
  Kromě několika zásobních jam zastupuje vrcholný středověk objev suterénní prostory dřevohliněného domu, jehož vstupní šíje byla orientována přibližně do ulice Polní. Její zánik můžeme na základě získaných nálezů datovat na konec 13. století až 1. poloviny 14. století. Z období novověku byl zachycen okraj hřbitova patřícího k baroknímu konventu milosrdných bratří, který byl zrušen roku 1784.


 • kultury

  paleolit mladší (40 000 – 11 000 př.Kr.)
  paleolit pozdní (10 000 – 8 000 př.Kr.)
  kultura s lineární keramikou (5 700 - 5 100 př. Kr.)
  kultura s moravskou malovanou keramikou II (4 000 - 3 700 př. Kr.)
  doba halštatská (C-D) (750 - 400 př. Kr.)
  raný středověk (550 – 1200)
  středověk (550 – 1500)
  novověk (1 500 - současnost)


 • materiál / uložení

  MuMB


 • ulice

  Polní


 • městská část

  Brno-střed


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Sed


Aktualizováno: 01. 08. 2012