Internetová encyklopedie dějin města Brna

Karel Černohorský

  PhDr. Karel Černohorský


  • * 17.9.1896 Přerov – † 23.3.1982 Brno


  • muzejník, etnograf, archeolog; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Byl ruským legionářem.
   Stal se inspektorem slezských muzeí.


  • bydliště

   Přerov,
   Brno


  • vzdělání

   FF UK Praha - etnografie a dějiny umění (při zaměstnání - 1929)


  • dílo

   zobrazit Zabýval se obdobím raného středověku, slovanskou keramikou a kamennými žernovy. Objevné byly zejména jeho studie o počátcích moravské habánské fajánsové produkce.
   Publikoval v časopisech Památky archeologické, Český lid, Acta Musei Moravie.


   PUBLIKAČNÍ ČINNOST:
   - Jak se vyráběly vyškovské fajánse, Vyškov 1928.

   - Příspěvek k dějinám moravských fajánsí, Opava 1928.

   - Lidová keramika Moravy a Slovenska ze sbírky Hugo Vavrečky, Zlín 1940.

   - Moravská lidová keramika, Praha 1941.

   - K počátkům fajansové výroby na území Československa, Český lid 39, 1952, 21–28.

   - Žernovy v hospodářsko-společenském vývoji časného středověku, Památky archeologické 48, 1957, 495–548.

   - K datování keramiky od železářských pecí v Želechovicích, Památky archeologické 51, 1960, 388–405.

   - Středověká hliněná akvamanilia z moravských nálezů, Památky archeologické 52, 1961, 580–591.

   - K problematice Dolních Věstonic v časném středověku, Acta Musei Moravie 50, 1965, 63–108.

   - Otisk osy a otisky disku na časně středověké keramice, Acta Musei Moravie 59, 1974, 43–96.


  • zaměstnání

   úředník,
   od roku 1921 asistent, odborný pracovník Zemského muzea v Opavě,
   1935–1938 ředitel muzea v Opavě,
   správce numismatických sbírek Moravského zemského muzea, roku 1942 byl nuceně penzionován,
   1945–1948 opět řízení muzea a také archivu v Opavě,
   květen 1945 a 1948–1949 ředitel Moravského zemského muzea v Brně a přednosta národopisného oddělení (v roce 1949 z politických důvodů z funkce odvolán),
   1952–1956 vědecký pracovník Archeologického ústavu ČSAV v Brně


  • poznámky

   Domovská obec: Přerov.
   V rakousko-uherské armádě svobodník 5. praporu polních myslivců. Zajat: 1. 7. 1917, Koňuchy. Do čs. legie v Rusku zařazen 11. 6. 1918, 10. střelecký pluk, vojín. Konec v legiích 26. 2. 1921, poslední útvar: 10. střelecký pluk, poslední hodnost: svobodník. Demobilizován.
   Poznámka v databázi www.vuapraha.cz: „služba v legii od června 1918 do 10. 8. 1920“.


  • prameny, literatura

   zobrazit "Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část"
   "Biografický slovník českých zemí"
   "Zapomenuté nálezy římských mincí na Moravě z konce 18. a počátku 19. století"
   "Detail příslušníka čs. jednotek v zahraničí 1939–1945"
   "Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů"
   "150 let Moravského musea v Brně"


  • autor

   MŠ, Menš, jord


Aktualizováno: 19. 03. 2019