Internetová encyklopedie dějin Brna

Vladimír Vybral

  Prof. JUDr. Vladimír Vybral


  • * 9.12.1902 Podolí u Brna – † 27.5.1980 Brno


  • jeden z představitelů mladší větve brněnské právní školy; žák prof. F. Weyraprof. K. Engliše; autor řady teoretických statí o finančnictví a finančním právu


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • zajímavé okolnosti

   Autor řady odborných posudků k problematice tzv. zlatých doložek. Díky tomu získal funkci rozhodčího u Rozhodčího soudu Československé obchodní komory v Praze.
   V 50. letech 20. století zahájil práci na redakci vzpomínek svého učitele F. Weyra (v letech 1999–2004 ji ve třech dílech vydalo nakladatelství Atlantis pod názvem Paměti I–III).
   Vynikající znalost cizích jazyků (ruština, němčina, francouzština, angličtina, latina, řečtina). Autor mnoha básní - do rodinné sbírky.


  • bydliště

   Brno, Kořískova 51


  • vzdělání

   1914–1922 První státní gymnázium v Brně,
   1922–1926 studium práv na PrF MU v Brně (1937 titul docent v oboru národního hospodářství, 1938 mimořádný profesor v oboru finanční věda a finanční právo)


  • dílo

   KNIŽNÍ PUBLIKACE:
   - Nástin finančního práva československého. Sbírka spisů právnických a národohospodářských, sv. 71, Orbis Praha 1934.
   - Reforma finanční správy. Orbis Praha 1936.
   - Německá teorie státního hospodářství. Sbírka spisů právnických a národohospodářských, sv. 86, Orbis Praha 1937.


   STUDIE A ČASOPISECKÉ PRÁCE:
   a) finanční správa
   - Decennium československé finanční politiky. Všehrd, roč. X, 1928.
   - Nabytí holdingu z vlastních a cizích prostředků v daňové reformě. Hospodářská politika. Roč. IV, 1930/47.
   - Ke sporu o holding. Hospodářská politika. Roč. IV, 1930/51–52.
   - Zatížení německých podniků organizovaných ve formě korporační daněmi přímo předepsanými a srovnání jejich daňového zatížení s analogickým zdaněním československým. Věstník ministerstva financí. 1930/11.
   - Srážková daň z kapitálového výnosu. Obzor národohospodářský. Roč. 37, 1932/10–11.
   - Poznámky k Havelkově kritice Englišovy teorie státního hospodářství. Hospodářská politika. Roč. VI, 1932/51–52, roč. VII., 1933/4.
   - O hospodářskou konstrukci státního rozpočtu. Hospodářská politika. Roč. IX, 1935/13.
   - L´expérience monéteire et financiere tschecoslovaque. L´Europe Nouvelle. Roč. XVIII, 1935.
   - Studie o reformě finanční správy. Věstník ministerstva financí. 1933/3, 4, 8.
   - Reforma finanční správy. Věstník ministerstva financí. 1936/4–6.
   - Reforma finanční správy. Referát v pracích „Prvého národního sjezdu pro vědeckou organizaci“, 1936.
   - Reforma finanční správy. Finanční právník. Roč. II, 1936/1.
   - K vývojové problematice reformy československé finanční správy. Sociální problémy. Roč. V, 1936/2.
   - Czechoslovak financial administration reform. The Central European Observer. Vol XIV, 1936/20, 21.
   - La reforme de l´administration financiere en Tchécoslovaquie. L´Europe Centrále. II. Anneé, 1936/41, 42, 43.
   - Důchodková kontrolní služba z hlediska reformy finanční správy. Daně, dávky, poplatky. Roč. XII, Praha 1938/1.
   - Le place des importe dotecte et indirecte dans un systéme fiscal. Exposé pourle Kongres de L´Institut International des Finances Publiques. Travaux de l´Institut. Paris 1938.

   b) finanční právo
   - K otázce reformy důchodkového práva trestního. Diskusní příspěvek na Třetím sjezdu československých právníků v Bratislavě. 1930.
   - Hesla v Ottově slovníku naučném nové doby (Důchodkové právo trestní, II/1 1932, str. 276.
   - Finanční právo jako věda, II/1, 1932, str. 562–563.
   - Finanční věda, II/1, 1932, str. 564–567.
   - Finanční zákon, II/1, 1932, str. 567–568).
   - Les finances publiques. Elemente de la législation financiere. Tchécoslovaquie. Paris 1932.
   - Nástin finančního práva československého. Časopis pro právní a státní vědu. roč. XVI, 1933/1–6.
   - Rozpočtové právo. Slovník veřejného práva československého. Díl III, Praha 1934, str. 834–881.
   - Měnová novela č. 25/1934 Sb. zákonů a n. a zlaté doložky. Právník. Roč. 73, 1934/17.
   - K otázce zlatých doložek. Právník, roč. 74, 1935/8.
   - O nutnosti řešení otázky kontribučenských záložen (fondů) na Moravě. Publikace Studijního ústavu družstevního. Brno 1940.
   - Sirotčí jistota. Příspěvek k právní a hospodářské stránce otázky. Družstevní sborník. Brno 1940/41. Roč. I.
   - Práva hospodářská a sociální v nové československé Ústavě. Vědecká ročenka právnické fakulty v Brně. Brno 1947.


   ODBORNÉ PRÁCE Z LET 1950–1970:
   - Posudky z mezinárodního práva finančního (Soubor posudků pro Vítkovické horní a hutní těžířstvo: Platnost zlatých doložek v právu československém. 1952.
   - Vliv zákona o peněžní reformě na řešení měnové otázky ve sporu E. Korner-VHHT, 1953.
   - Otázka úroků ve sporu E. Korner-VHHT, 1954.
   - Právní povaha obligací z běžných účtů E. Kornera a otázka jejich kompenzace s pohledávkami VHHT, 1955).
   - Posudek pro skupinu podniků zahraničního obchodu v Praze (Peněžní závazky příkazce akreditivu vůči akreditivní bance po devalvaci anglické libry /podle práva československého/, 1968).
   - Posudek z československého práva finančního.
   - Odvody z odpisů základních prostředků u národních podniků hutnictví železa podle paragrafu 26 vládního nařízení 100/1966 Sb. a jejich finančně právní problematika, 1970.


   LITERÁRNÍ VĚDECKÉ PRÁVNÍ STUDIE:
   - Právní otázky vázaných obchodů. Právní zpravodaj československého zahraničního obchodu. Roč. I, Praha 1955/9.
   - Les affaires vinculées (réciproques) dans le commerce international. Bulletin de droit tchécoslovaque. Année XIV, 1956/1–2, (spoluautor J. Kozák) - totéž rusky v Bjulleten čechoslovackogo prava, 1956/1–2).
   - Právní otázky vázaných obchodů. Studie mezinárodního práva. ČSAV Praha 1957, roč. III.


  • zaměstnání

   1930 vědecký pracovník studijního oddělení ministerstva financí,
   1935–1950 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (1946–1947 její děkan),
   1950–1963 vědecký pracovník Slovanského ústavu Československé akademie věd

  • politická orientace

   v roce 1968 poslanec ČNR za Československou stranu lidovou,
   1969–1971 poslanec Sněmovny národů


  • hrob

   Řečkovický hřbitov, Úlehle


  • poznámky

   (podklady k této osobnosti připravila doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc., děkujeme)


  • obrazy

   img14894.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Engliš
   profesor František Weyr
   profesor


  • partneři

   Zdenka Vybralová (Vyhnánková)
   sňatek: 23. 1. 1932, Praha


  • děti

   Vladimír Vybral
   Věra Vízková (Vybralová)


  • ulice

   Kořískova
   bydliště


  • stavby

   Řečkovický hřbitov
   Úlehle
   místo posledního odpočinku


  • události

   21. 4. 1947
   Slavnostní promoce Karla Engliše a Františka Weyra
   děkan PrF MU


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 04. 12. 2018

Vladimír Vybral. Fotografie pochází od dcery pana profesora paní Věry Vízkové. Byla použita pro publikaci J. Čalkovský: Podolí u Brna 1237–2007. Snímek nám poskytl pan Jiří Čalkovský, děkujeme.