Internetová encyklopedie dějin Brna

František Kameníček

  prof. PhDr. František Kameníček


  • * 7.12.1856 Chvalkovice – † 23.3.1930 Praha


  • moravský historik a editor pramenů k dějinám Moravy, čtvrtý ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně (1907–1923)


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Praha (od roku 1923)


  • vzdělání

   1. c. k. slovanské gymnázium v Brně (absolvent v roce 1877),
   Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze - obor historie-zeměpis (v roce 1883 jmenován doktorem filozofie)


  • dílo

   - Dějepis mocnářství rakousko-uherského, Praha, 1912.

   - Dějepis mocnářství rakousko-uherského pro nejvyšší třídu středních škol, 2. přepracované vydání, Praha 1912.

   - F. Schuberta a V. Schmidta historicko-zeměpisný atlas školní starého, středního a nového věku, Vídeň 1880.

   - František Palacký v ústavním výboru říšského sněmu rakouského (1848–1849): V paměť 80. výročí, Praha 1929.

   - Gedanken eines Landmanns bei einer Reise durch sein Vaterland im Königreich Böheim im Jahre 1775: pamětný spis nejmenovaného pozorovatele o příčinách selského pozdvižení v Čechách r. 1775, Praha 1895.

   - O účincích válek tureckých na Čechy a Moravu okolo roku 1600, Brno 1889.

   - O významu jazyka českého na Moravě za starších dob: řeč o manifestní schůzi pro zřízení university v Brně, Brno 1907.

   - Prameny ke vpádům Bočkajovců na Moravu a k ratifikaci míru vídeňského od zemí koruny České roku 1605–1606, Praha 1894.

   - Příspěvek k vojenskému zřízení moravskému v 16. století, Brno 1897.

   - Rukopisná sbírka Josefa Valentina Zlobického: listiny, týkající se Brna, Brno 1898.

   - Sňatek arciknížete Ferdinanda, Praha 1899.

   - Vpády Bočkajovců na Moravu a ratifikace míru Vídeňského od zemí koruny České r. 1605–1606, Praha 1895.   - Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Díl 3, Nový věk, Praha 1903.

   - Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Díl 2, Střední věk, Praha 1902.

   - Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Díl 1, Starý věk, Praha 1902.

   - Všeobecný dějepis pro vyšší třídy středních škol. Díl 1, Starý věk, Praha 1896.

   - Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl 2, Praha 1912.

   - Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl 3, Praha 1912.

   - Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl 1, Starý věk, Praha 1911.


   - Zemské sněmy a sjezdy moravské: jejich složení, obor působnosti a význam od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání Obnoveného zřízení zemského líčí dle archivních pramenů František Kameníček. Díl 3., Biskupství olomoucké. Stavové a lid.

   - Bezpečnost a pořádek v zemi. Význam jazyka českého. Poměry náboženské. Stručný nárys moravského Zřízení zemského a) za léta 1526–1628 b) dle Obnoveného zřízení zemského roku 1628. Přílohy, Brno 1905.

   - Zemské sněmy a sjezdy Moravské. 3, Praha 1905.

   - Zemské sněmy a sjezdy Moravské. 2, Brno 1902.


  • zaměstnání

   1881/1882 profesor na Českém ženském ústavu učitelském v Praze,
   1882/1883 profesor na české reálce v Brně,
   1893 profesor historie na 1. c. k. slovanském gymnáziu v Brně,
   1907–1923 ředitel 1. c. k. slovanského gymnázia v Brně (jmenován 3. 2. 1907),
   České vysoké učení technické v Brně (v roce 1900 habilitace, 1904 jmenován mimořádným a 1917–1918 řádným profesorem českých a kulturních dějin)

  • odborné a zájmové organizace

   Učená společnost (1892),
   České akademie (1896),
   Královská česká společnost nauk,
   předseda Moravského muzejního spolku,
   člen zemské školní rady (1908),
   předseda Matice moravské (1911),
   Český čtenářský spolek v Brně,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • poznámky

   Roku 1891 došlo nejen z jeho podnětu k obnovení Časopisu Matice moravské (v čele redakce zůstal do roku 1894 spolu s F. A. Slavíkem a v letech 1897–1907 byl po Slavíkově odchodu do Hodonína hlavním redaktorem).
   Jeho zásluhou byla zřízena komise pro soupis uměleckých a historických památek na Moravě od nejstarších dob do poloviny 19. století. František Kameníček stál při zrodu Vlastivědy moravské (stal se nakonec jejím redaktorem).


  • obrazy

   img6146.jpg img6150.jpg img9881.jpg


  • pojmenované ulice

   Kameníčkova (Žabovřesky)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Robert Bartelmus
   přítel Innocenc Ladislav Červinka
   přítel Ladislav Hofman
   přítel


  • partneři

   Anna Kameníčková (Fantová)
   sňatek: 18. 9. 1883 v Praze


  • děti

   Milada Koudelová (Kameníčková)
   Jaromír Kameníček
   Jiří Kameníček


  • události

   9. 4. 1917
   Pohřeb Františka Vymazala
   smuteční řečník
   12. 11. 1909
   Exhumace a pohřbení ostatků J. Dobrovského a J. Chytila
   účastník exhumace a smuteční řečník při pohřbu
   29. 6. 1909
   1. přebory brněnských středních škol v atletice
   ředitel gymnázia
   1. 10. 1895
   Otevření obchodní akademie v Brně
   člen kuratoria k dohledu nad ústavem


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 12590, Matrika narozených Chvalkovice 1784–1863, s. 285.


  • autor

   MJ, MŠ


Aktualizováno: 02. 12. 2018

František Kameníček. Foto in: Časopis matice moravské, roč. 54. Brno 1930.