Internetová encyklopedie dějin města Brna

Jiří Král

  prof. MUDr. Jiří Král, DrSc.


  • * 8.10.1899 Praha – † 7.12.1995 Praha


  • zakladatel oboru tělovýchovné lékařství; čestný doktor Masarykovy univerzity


  • nej...

   Československo: založil první lékařskou poradnu pro sportovce

  • zajímavé okolnosti

   signatář 2000 slov


  • vzdělání

   reálné gymnázium Praha-Smíchov,
   Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (1924 titul MUDr.),
   1925–1926 studijní pobyt ve Francii,
   1932 habilitace z patologie a terapie chorob vnitřních se zřetelem k patologii tělesné práce a tělovýchovy, 1947 mimořádný profesor, 1967 řádný profesor, 1963 titul DrSc.

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (14. 3. 1995)

  • vyznamenání a pocty

   Řád T. G. Masaryka (1991)

  • jiné pocty

   Cena J. E. Purkyně (1993),
   čestná medaile Kardiologické společnosti,
   čestné členství Americké koleje sportovní medicíny,
   stříbrná medaile ministerstva zdravotnictví,
   zlatá medaile Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství


  • dílo

   zobrazit Publikoval přes 200 vědeckých prací a 6 monografií, sepsal vůbec první učebnici Klinika tělovýchovného lékařství, věnoval se mj. vlivu sportu na funkci srdeční činnosti.
   Byl generálním tajemníkem mezinárodní federace tělovýchovného lékařství (FIMS), přednášel v zahraničí.

   Bibliografie:
   - Seznam publikací prof. MUDr. Jiřího Krále. Časopis lékařů českých, 1959, roč. 98, č. 48, s. 1472–1476.
   - Seznam publikací prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., uveřejněných od 1. 9. 1959 do 31. 5. 1969. Časopis lékařů českých, 1969, roč. 108, č. 41, s. 1234–1236.


  • zaměstnání

   1947–1970 LF UK, zakladatel a vedoucí ústavu a katedry tělovýchovného lékařství,
   když musel jako signatář 2000 slov z fakulty odejít, pracoval až do odchodu do důchodu v roce 1983 v několika zdravotnických zařízeních (mj. ambulance interního lékařství v Hořovicích)

  • odborné a zájmové organizace

   Československá obec sokolská,
   Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
   Společnost tělovýchovného lékařství (dlouholetý předseda),
   Československá kardiologická společnost,
   Mezinárodní federace tělovýchovného lékařství (FIMS, v letech 1945–1947 a 1966–1970 generální tajemník),
   člen a čestný člen řady zahraničních lékařských a tělovýchovných společností


  • pojmenováno

   Cena Jiřího Krále (plaketa a diplom), zřízená Českou společností tělovýchovného lékařství a Slovenskou společností tělovýchovného lékařství v roce 1996 k uctění památky a zásluh prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., a na podporu rozvoje tělovýchovného lékařství u nás.

   Nezávisle na Ceně Jiřího Krále se příležitostně udělují Pamětní medaile Jiřího Krále.
   (Informace čerpána z: http://www.fsps.muni.cz/aktivity/cstl/cena-jiriho-krale.htm).


  • poznámky

   V roce 1928 založil první lékařskou poradnu pro sportovce. V šedesátých letech usiloval o vytvoření tzv. olympijských archivů, jež měly sloužit pro získávání dokumentace o zdravotním stavu závodníků připravujících se na olympijské hry.
   Zdůrazňoval kladný význam pohybové činnosti v primární a sekundární prevenci i v terapii.


  • prameny, literatura

   zobrazit "In memoriam prof. MUDr. Jiřího Krále, DrSc., Dr.med.h.c., nositele Řádu T.G. Masaryka"
   "Čestný doktorát LF MU profesoru MUDr. Jiřímu Královi, DrSc."
   "Atypická promoce profesora MUDr. Jiřího Krále, DrSc."
   "Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348–1939"


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 02. 12. 2018