Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Vachek

  prof. PhDr. Josef Vachek, DrSc.


  • * 1.3.1909 Praha – † 31.3.1996 Praha


  • anglista, bohemista, zakladatel anglické lingvistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a její čestný doktor


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   dlouholetý člen, čestný předseda a historiograf Pražského lingvistického kroužku


  • vzdělání

   1919–1927 státní reálné gymnázium v Praze XII,
   1927–1931 anglická a slovanská filologie a srovnávací jazykozpyt indoevropský na pražské FF, (1932 titul PhDr., 1945 habilitace pro obor anglického jazyka, 1946 profesor anglického jazyka)

  • čestný doktorát

   Masarykova univerzita (5. 6. 1991)

  • vyznamenání a pocty

   Cena ČSAV za celoživotní dílo v oboru Dynamika fonologického systému současné spisovné češtiny (1968),
   Zlatá medaile Dobrovského za zásluhu o rozvoj společenských věd (1974)


  • dílo

   zabýval se fonologií a syntaxí češtiny a angličtiny, kontrastivní lingvistikou, obecnou lingvistikou a vztahem psaného a mluveného jazyka


  • zaměstnání

   1931–1945 výuka na středních školách,
   1945–1962 FF MU,
   1962–1971 Ústav pro jazyk český ČSAV, přednášel též na univerzitě v Leidenu (1968–1969), na Filozofické fakultě UK v Bratislavě (1971–1974) a na Univerzitě P. J. Šafárika v Prešově (1974–1980)

  • odborné a zájmové organizace

   Pražský lingvistický kroužek (čestný předseda),
   Královská nizozemská akademie věd a umění,
   The British Academy,
   Academia Europea


  • poznámky

   Anglista a obecný lingvista profesor Josef Vachek (1909–1996), významný a v celém odborném světě citovaný a uznávaný člen Pražského lingvistického kroužku, musel pro své náboženské přesvědčení v důsledku prověrek v padesátých letech odejít z FF MU, „aby neměl špatný vliv na studenty“ (doc. dr. Mirek Čejka - 20. 3. 2017).


  • obrazy

   img14245.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Firbas
   žák Alena Hájková
   studentka na FF MU


  • partneři

   Pavla Vachková (Antošová)
   sňatek: 28. 10. 1948


  • autor

   Kal


Aktualizováno: 21. 03. 2017

Josef Vachek. Zdroj: www.fknizek.nazory.cz.