Internetová encyklopedie dějin Brna

Theodora Straková

  PhDr. Theodora Straková, CSc.


  • * 21.12.1915 Vídeň – † 27.2.2010 Domov sv. Alžběty v Žernůvce u Tišnova


  • hudební historička, muzikoložka, muzeoložka


  • rodné jméno

   Švehlíková

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Svými studiemi o opeře Osud od Leoše Janáčka nejenže přispěla k rozvoji janáčkovského bádání, ale zároveň dala významný podnět k prvnímu scénickému provedení této opery v Brně (představení Opery Národního divadla v Brně v roce 1958).
   Spolupracovala také s brněnským rozhlasem a podílela se na fungování Malého divadla hudby a poezie, které při hudebním oddělení Moravského muzea vzniklo v 60. letech 20. století.


  • bydliště

   Lelekovice čp. 354

  • cena města

   za ucelení díla Leoše Janáčka (2007)


  • vzdělání

   1927–1935 gymnázium v Brně,
   1935–1939 FF MU - obor germanistika, francouzština, zároveň navštěvovala Helfertův lektorát muzejnictví,
   1945–1949 FF MU - obor hudební věda,
   1953 univerzitní vzdělání ukončeno doktorátem (závěrečná práce: Anonymní varhanní tabulatura moravského původu),
   1968 udělena vědecká hodnost CSc.


  • dílo

   Ve své vědecké publikační činnosti, která zahrnuje více jak 120 titulů, se Teodora Straková zabývala výzkumem života a díla Leoše Janáčka a výzkumem staré české hudby. Je autorkou celé řady publikací, článků a studií, soupisů hudebních skladeb, katalogů k výstavám, předmluv k českým i cizojazyčným edicím.


   VÝBĚR Z DÍLA (řazeno podle roku vzniku):

   - Anonymní varhanní tabulatura moravského původu. Příspěvek k dějinám raně barokní hudby na Moravě. In Časopis Moravského muzea, roč. 36, 1951, str. 3-19.

   - Kvasnický inventář z r. 1757. Příspěvek k hudební topografii v 18. století. In Časopis Moravského muzea, roč. 38, 1953, str. 105-149.

   - Pastorely Jakuba Jana Ryby. Příspěvek k problematice české pastorální melodiky 18. století. In Časopis Moravského muzea, roč. 38, 1953, str. 135-181.

   - František Bartoš a Leoš Janáček: Vzájemná korespondence (Ed. Theodora Straková). Gottwaldov: Krajské muzeum, 1957, 32 str. a 6 příloh.

   - Operní dílo Leoše Janáčka (Katalog výstavy). Brno, 1957, 27 str.

   - Životní a umělecký zápas Leoše Janáčka (K expozici). Brno: Moravské muzeum, 1958, 31 str.

   - Leoš Janáček na světových jevištích (Katalog výstavy). Brno: Moravské muzeum, 1958, 31 str.

   - Neznámé nástrojové skladby Leoše Janáčka. In Časopis Moravského muzea, roč. 44, 1959, str. 163-178.

   - Průvodce po archivních fondech Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně (Theodora Straková, Jiří Sehnal, Svatava Příbáňová). Brno: Moravské muzeum, 1971, 256 str. a  24 příloh.

   - Leoš Janáček: Osobnost a dílo. (Katalog výstavy). Brno: Moravské muzeum, 1974, 15 str.

   - Iconographia Janáčkiána: k 120 výročí narození Leoše Janáčka (k tisku připravila Theodora Straková). Brno: Moravské muzeum, 1975, 63 str.

   - Třicet let Janáčkova kvarteta (Katalog výstavy). Brno: Moravské muzeum, 1977, 32 str.

   - Vokálně polyfonní skladby na Moravě v 16. a na počátku 17. století I. In Časopis Moravského muzea, roč. 66, 1981, str. 165-178.

   - Vokálně polyfonní skladby na Moravě v 16. a na počátku 17. století II. Jakob Handl Gallus a jeho význam pro české země. In Časopis Moravského muzea, roč. 67, 1982, str. 85-98.

   - Hudba na Petrově v 17. a 18. století. In Časopis Moravského muzea, roč. 69, 1984, str. 101-116.

   - Janáček, Leoš. Sborník skladeb z pražských studií (1874- 1875). (Ed. Theodora Straková, Jiří Zahrádka). 1. faksimilní vydání. Brno: Editio Janáček, 2001, 89 str.

   - Janáček, Leoš. Literární dílo (1875- 1928). Fejetony, studie, kritiky, recenze, glosy, přednášky, proslovy, sylaby a skici. Řada I / Sv. 1- 2, (Ed. Theodora Straková, Eva Drlíková). Brno: Editio Janáček, 2003, 736 str.


  • zaměstnání

   1937–1948 pomocná vědecká síla v Hudebním archivu MZM (dnes Oddělení dějin hudby),
   1948–1978 vedoucí Oddělení dějin hudby MZM

  • odborné a zájmové organizace

   Celostátní komise pro ochranu hudebních památek,
   jednatelka Janáčkovy společnosti (za okupace),
   od roku 1955 v redakční radě Musikologie


  • poznámky

   Osobnost Theodory Strakové je ponejvíce spjata s hudebním oddělením MZM, které se pod jejím odborným vedením stalo nejvýznamnějším hudebně-historickým pracovištěm na Moravě. Právě její zásluhou bylo také v roce 1956 přemístěno do budovy bývalé Janáčkovy varhanické školy, kde sídlí dodnes.
   Vedle toho byla činná i v oblasti publikační, přednáškové (v letech 1952–1972 přednášela i na univerzitě v Brně), organizační, hudebně vzdělávací a muzejní (celostátního významu dosáhly především dvě výstavy o Leoši Janáčkovi z roku 1958 a 1978).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Eva Drlíková
   spolupráce na souborném díle Leoše Janáčka


  • partneři

   Vincenc Straka
   sňatek: 1942


  • události

   12. 10. 1958
   Oslavy připomínající 30. výročí úmrtí Leoše Janáčka - Brno 1958
   významným způsobem se podílela na prvním mezinárodním kongresu věnovaném dílu Leoše Janáčka, který se konal ve dnech 19.- 26. října 1958; v rámci těchto oslav také uspořádala v Moravském muzeu výstavu s názvem Životní a umělecký zápas Leoše Janáčka


  • související odkazy

   Eva Drlíková na webu Český hudební slovník
   Straková, Theodora
   Český hudební slovník osob a institucí


  • autor

   Studentský záznam


Aktualizováno: 27. 12. 2018