Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Parma

  Prof. P. Josef Parma


  • * 28.10.1910 Václavov (okres Šumperk) – † 17.5.1957 Chvalkovice u Vyškova


  • římskokatolický kněz, profesor církevního práva na bohosloveckém ústavu v Brně


  • zajímavé okolnosti

   v Hlubokých Mašůvkách se zasloužil o zvelebení a rozšíření církevního areálu, o přístavbu poutního kostela a obnovu tradičních poutí v poválečném období


  • vzdělání

   vysvěcen na kněze (Brno, 5. 7. 1935)

  • jiné pocty

   u příležitosti 50. výročí úmrtí byla 7. července 2007 odhalena na kostele v Hlubokých Mašůvkách prof. P. Josefovi Parmovi pamětní deska


  • zaměstnání

   působil jako kooperátor na Moravci,
   administrátor v Horních Bojanovicích a v Brtnici,
   po příchodu do Brna byl v 30. letech spirituálem v chlapeckém semináři,
   v roce 1939 se stal profesorem církevního práva na bohosloveckém ústavu v Brně,
   v květnu 1945 byl jmenován administrátorem v Únanově,
   v roce 1946 převzal také vedení duchovní správy v Hlubokých Mašůvkách, kam se v roce 1947 přestěhoval,
   v letech 1954–1957 působil ve Chvalkovicích


  • hrob

   hřbitov v Drnovicích u Vyškova


  • poznámky

   Obec Hluboké Mašůvky mu vděčí za obnovení tradic poutí, k nimž vytvořil ceremoniál vítání poutníků. Dále se mu podařilo obnovit na Kalvárii Křížovou cestu, upravit prostranství kolem Svaté studny, kde byla vystavena kaple a malá kolonáda s freskami.
   Zbudoval také Mariánskou cestu s obrazy a v údolí za kostelem Lurdskou jeskyni s oltářem.
   Jeho největším dílem byla přístavba kostela s věží. Dosavadní kostelík, zbudovaný v roce 1680 Ludvíkem Raduitem de Souches, považovaný za nejmenší farní kostel v brněnské diecézi, byl pro potřeby poutního místa nedostačující. (L. Raduit de Souches získal jevišovické panství jako odměnu od císaře za věrné služby v době třicetileté války. Hrabě de Souches nechal postavit v roce 1680 na místě dřevěně kapličky P. Marie Pasovské první kamenný kostelík, do kterého daroval sošku P. Marie de Foy. Tuto sošku získal jako výpalnou oběť za třicetileté války v Belgii, kde jeho vojsko chtělo vypálit jeden ženský klášter, sestra představená prosila velitele, aby klášter ušetřil, že mu dá to nejvzácnější, co mají v klášteře a přinesla mu malou sošku P. Marie. Od té doby maršál sošku nosil pod brněním a nebyl nikdy zraněn. Právem připisoval ochranu Matce Boží).
   Slavnostní bohoslužby se konávaly o poutích u pomníku padlých, který byl v roce 1924 postaven mezi lipami uprostřed prostranství před vchodem do kostela.

   V roce 1948 brněnský biskup posvětil základní kámen. Se stavbou bylo započato v roce 1949 a o čtyři roky později byla (1953) byla stavba ukončena.
   Z Hlubokých Mašůvek měl P. Parma několikrát v úmyslu odejít na některou klidnější farnost, ale k odchodu se rozhodl až po dokončení stavby kostela. V roce 1954 byl přeložen do Chvalkovic, kde 19. 5. 1957 náhle zemřel, raněn mrtvicí.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jean Louis Raduit de Souches
   velitel obrany Brna proti Švédům roku 1645, jako majitel jevišovického panství nechal postavit poutní kostel v Hlubokých Mašůvkách


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 16. 05. 2015